Unger Hälsa                                  

               Leg. fysioterapeut Kerstin Unger

Behandling

Behandlingen står på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den har stöd i psykofysiologiskt inriktad forskning och stress- och traumaforskning.


Det som händer i kropp och själ förstås utifrån ett psykosomatiskt/psykofysiologiskt synsätt - att människan är en odelbar helhet av kropp och psyke med ett ständigt pågående samspel mellan tankar, känslor och kroppsliga reaktioner i interaktion med sociala sammanhang och fysisk miljö.Trygghet och tillit är grundläggande i all behandling. Mötet, dvs kontakten och relationen mellan behandlare och patient är central.


 

Behandlings-metoder 

Behandling av smärta, stressproblematik med olika kroppsliga symptom, bearbetning av trauman och hantering av stress, ångest och oro sker genom en kombination av metoder som:- träning av kroppsliga närvarofärdigheter och autonom självreglering, för reglering av autonoma funktioner som andning, hjärtverksamhet,   muskelspänning med mera

- kroppskännedomsträning

- stabiliserings-, balans-  och koordinationsövningar

- träning i att sätta gränser, bryta mönster och hitta nya vägar

- träning i acceptans

- samtal

- pedagogiska metoder


Principer

Dosering, som innebär anpassning till den enskilda individen och normalisering, att förstå det normalt mänskliga i olika fysiska och psykiska reaktioner är viktiga principer i all behandling. 

 


 

 


 


                          Kvalitetssäkring                                           

Verksamheten har kvalitetssäkrats genom mångårig och regelbunden handledning, både individuellt och i grupp av psykolog respektive kroppspsykoterapeut.